Mit tartalmaz a haszonélvezeti jog?

Mit tartalmaz a haszonélvezeti jog?

2016-07-26 12:09:23
Forrás: D.A.S.

Időről időre felmerülnek a haszonélvezeti joggal kapcsolatos kérdések. Tipikus megjelenési formája, amikor a szülők gyermekeiknek ajándékozzák az ingatlanukat, haszonélvezeti jog fenntartásával.


A köztudatban az az általános ismeret él, hogy a tulajdonjog a legmagasabb szintű és legerősebb dologi jog. Ez valóban így van, azonban van egy korlátja, ami nem más, mint a haszonélvezeti jog, melynek tartalmát és jelentőségét az alábbiakban fogjuk ismertetni. 

A 2013. évi Polgári Törvénykönyv szerint a haszonélvezi jog létrejöttéhez az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül, a dolog birtokának átruházása szükséges. Emellett az ingatlanon vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon alapított haszonélvezeti jog esetén a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is elengedhetetlen. Nagyon fontos, hogy amennyiben a haszonélvezeti jogot ingatlanra alapítják, azt feltétlenül be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba, mert ha ez elmarad, a haszonélvezeti jog csak az ingatlan rosszhiszemű vagy ingyenes megszerzőjével szemben érvényesíthető.

Haszonélvezeti jog azt jelenti, hogy a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. A haszonélvezeti jog fennállását nem befolyásolja a tulajdonos személyében beállt változás. Amennyiben természetes személy részére alapítanak haszonélvezeti jogot, a haláláig jogosult lehet e jog gyakorlására, abban az esetben viszont, ha cégek, vállalkozások javára alapítják, a törvény 50 évben korlátozza a haszonélvezeti jog gyakorlásának tartamát.

A haszonélvező viseli - a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével - a dologgal kapcsolatos terheket. A haszonélvezőt terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek. Ez azt jelenti, hogy ha például a haszonélvező más tulajdonát képező ingatlanban lakik, őt terhelik az ingatlan használatával felmerülő költségek, különösen a közüzemi számlák megfizetésének kötelezettsége, valamint a javítási, karbantartási munkálatok elvégzésének költségei is. 

 

A haszonélvező köteles a tulajdonost a dolgot fenyegető veszélyről és a beállott kárról értesíteni, köteles továbbá tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához vagy a kár következményeinek megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye. A rendkívüli javítási, helyreállítási munkálatok elvégzése a tulajdonos kötelezettsége, amennyiben viszont ezeket felszólításra nem teszi meg, a haszonélvező is elvégezheti e munkálatokat és követelheti költségeinek megtérítését a tulajdonostól.

 

A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. Ez azt jelenit, hogy a haszonélvezővel előre egyeztett időpontban a dolgot megtekintheti, az ingatlanba bemehet annak érdekében, hogy meggyőződhessen a felől, hogy a haszonélvező megfelelően használja azokat. Ha a haszonélvező a dolgot nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, továbbá ha a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre. Amennyiben a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a tulajdonos kérheti a bíróságtól a haszonélvezeti jog időleges felfüggesztését.

 

A haszonélvezeti jog a határozott időtartam lejártával, vagy a jogosult halálával szűnik meg. Ekkor a haszonélvező köteles a dolgot a tulajdonosnak visszaadni és a dologban beállott károkat köteles megtéríteni részére, de a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést nem köteles megtéríteni. 

 

Látható, hogy a haszonélvezeti jog egy nagyon erős jogosultság, ezért érdemes minden esetben olyan személy javára alapítani, akivel a tulajdonos szoros bizalmi kapcsolatban áll, a későbbi konfliktusok elkerülése érdekében.

 

dr. Fekete Klaudia

JOGI ISMERETEK
TÉVES AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI TÉRKÉP?
TÉVES AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI TÉRKÉP?
Előfordulhat, hogy az ingatlan tényleges, természetbeni határvonala nem egyezik a térképen található határvonalakkal? Mi lehet a hiba oka? Lehet, hogy téves az ingatlan-nyilvántartási térkép? Mire számíthat ilyen esetben az ingatlan tulajdonosa?
Halasztják az E-ingatlan-nyilvántartás bevezetését
Halasztják az E-ingatlan-nyilvántartás bevezetését
A parlament elfogadta az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabályokat, amelyek értelmében az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény hatályba lépése ismét csúszik. Az eredetileg 2024. október 1-jére tervezett bevezetés helyett az új szabályokat csak a 2025. január 15-én és az azt követően indított ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell majd alkalmazni.
Babaváró kölcsön válás, őzvegyülés, újraházasodás esetén
Babaváró kölcsön válás, őzvegyülés, újraházasodás esetén
A Babaváró kölcsön egy fiatal házaspárok számára nagyon kedvező konstrukció, amely eleve kedvező kamatozású, szabad felhasználású, és bizonyos feltételek esetén további kedvezményeket ad (sőt akár vissza nem térítendő is lehet). Mivel az igénybevétel határidejét nemrégiben meghosszabbították, érdemes átvenni a konstrukció előnyeit, és a kevésbé ismert buktatóit is. Ugyanis a házastársak válása olyan kedvezőtlen hatással lehet az igénylőre, amelyre nem is gondoltak. Ezt fogjuk megvizsgálni jelen cikkünkben.
HÁZIÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁR – KI A FELELŐS?
HÁZIÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁR – KI A FELELŐS?
A kártérítési felelősség egyik különös esete a házi állatok által okozott károkért való felelősség. A mostani cikkben azokból az esetekből adunk ízelítőt, amikor a háziállat, vagy egy kóbor állat okoz kárt, például a gépkocsinkban.